วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การวางแผน

การวางแผน

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม
บลูม (Bloom.1976) เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะ
ประสบ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้สอนกำหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง และบลูมได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพื้น ฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และนำหลักการนี้จำแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational objectives (อติญาณ์ ศรเกษตริน. 2543 :72-74 ; อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2537 ; Bloom. 1976 : 18)
อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัวชื่อ         อภิเชษฐ์  ขำเลิศ
ชื่อเล่น   โย                            ภูมิลำเนา  จ. ราชบุรี
สังกัด  สาขาวิชา       การจัดการทั่วไป    คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการศึกษา       บธ.ม. บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กระวัติการทำงาน      เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษา ร.ร.โพลีเทคนิค
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
                             เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
                             ผู้ช่วยเลขานุการ  คณะวิทยาการจัดการ
หัวหน้าแผนกฝึกอบรม บ.บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค
                            อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ 
                            พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาระงาน
ผลงานทางวิชาการ
รายวิชาที่สอน         องค์การและการจัดการ  การจัดหาทรัพยากรมนุษย์  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  การเป็นผู้ประกอบการ